Disease Chromosome 7 abnormality
Acute lymphoblastic leukemia Deletion 7q11
Acute lymphoblastic leukemia Deletion 7q22
Acute myelogenous leukemia Deletion 7q33-q35
Acute myeloid leukemia Deletion 7q22
Acute non-lymphoblastic leukemia Monosomy 7
B-cell chronic lymphoproliferative disorder Monosomy 7
Bladder carcinoma Trisomy 7
Brain tumors Trisomy 7
Breast carcinoma Deletion 7q11
Breast carcinoma Deletion 7q31-q32
Chronic myeloid leukemia Deletion 7q11
Colorectal carcinoma Trisomy 7
Gastric MALT lymphoma Deletion of 7p
Head and neck squamous cell carcinoma Deletion 7q
Intestinal polyps Trisomy 7
Lung adenocarcinoma Deletion 7q22
Malignant andrological neoplasias Deletion 7q31.1-q32
Malignant melanoma Deletion 7q
Mesothelioma Monosomy 7
Myelodysplastic syndrome Monosomy 7
Myelodysplastic syndrome Deletion 7q22
Myeloid disorders Deletion 7q31-q32
Neurofibromatosis Monosomy 7
Non-Hodgkin’s lymphoma Monosomy 7
Non-Hodgkin’s lymphoma Deletion 7q22
Ovarian carcinoma Deletion 7q31-q32
Papillary renal carcinoma Trisomy 7
Primary lung carcinoma Trisomy 7
Primary prostate carcinoma Trisomy 7
Primary prostate carcinoma Deletion 7q
Skin carcinoma in situ Deletion 7q31-q32
Small lymphocytic lymphoma Deletion 7q32
Thyroid carcinoma Deletion 7q22
Thyroid tumors Trisomy 7
Uterine leiomyoma Deletion 7q22-q31.1
Diseases and abnormalities on chromosome 7


Close Window